நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு ஞாலம்
பகலும்பாற் பட்டன்று இருள். Kural 998

தமிழ் விளையாடல், காளமேகப் புலவரின் இன்னொரு பாடல்.

3/12/09

காளமேகப் புலவரின் இன்னொரு பாடல்.

தத்தித்தா தூதுதி தாதூதித் தத்துதி துத்தித் துதைதி துதை தத்தா தூதுதி தித்தித்த தித்தித்த தாதெது தித்தித்த தெத்தாதோ தித்தித்த தாது
ம்ம்..பாட்டை பார்த்தீர்களா..? வெறும்..த-தா-தி-தூ இதுதான் தெரியுது இல்ல. பாட்டோட பதங்களை கொஞ்சம் வசதியா பிரிச்சு பார்ப்போம் எதாவது புரியுதான்னு.
தத்தி தாது ஊதுதி / தாது ஊதி தத்துதி/துத்தித் துதைதி/ துதைந்து அத்தாது ஊதுதி/தித்த தித்த தித்தித்த தாது எது / தித்தித்தது எத்தாதோ / தித்தித்த தாது / More vist

0 Comments: